Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I SZKOLENIOWA

Działalność dydaktyczna i szkoleniowa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu skierowana jest studentów oraz do różnych grup specjalistów zajmujących się zaburzeniami słuchu, głosu, mowy, komunikacji językowej, zaburzeniami oddychania, równowagi oraz nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Jest ona realizowana we współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i akademickimi. Cześć działalności szkoleniowej jest skierowana również do pacjentów oraz ich rodzin. Z oferty szkoleniowej Instytutu korzystają nie tylko specjaliści polscy, ale w coraz większym stopniu również specjaliści zagraniczni z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

             

Działalność szkoleniowa i edukacyjna Instytutu obejmuje kształcenie:

Przy realizacji programu szkoleniowego wykorzystywane są nowoczesne formy i metody kształcenia. Szkolenia są prowadzone zarówno w formie stacjonarnych kursów szkoleniowych, jak również metodą kształcenia na odległość (tzw. e-learning) z wykorzystaniem Internetu. Ponadto Instytut posiada dwa najnowocześniejsze studia do prowadzenia video-konferencji, które wykorzystywane są do prowadzenia wszystkich rodzajów działalności szkoleniowej. Nowoczesna baza szkoleniowa ma duże znaczenie dla efektywnej realizacji procesu szkoleniowego.

Przy Instytucie działa aktywnie koło naukowe studentów medycyny, które zdobywa wyróżnienia na konferencjach naukowych studenckich kół naukowych.

Realizowane są również praktyki wakacyjne dla studentów zagranicznych uczelni technicznych.

Działalność edukacyjna i szkoleniowa Instytutu upowszechniania jest za pomocą Portalu Edukacyjnego oraz Platformy e-learningowej, opracowanych w ramach jednostki. Za ich pomocą realizowana jest komunikacja z uczestnikami poszczególnych szkoleń, udostępniane są materiały dydaktyczne oraz przeprowadzane zdalne testy wiedzy.

Organizację działalności edukacyjnej i szkoleniowej zajmuje się Zespół ds. Szkoleń.

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved