Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Logopedia z Audiologią - Studia unikatowe

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS otrzymał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otworzenie w UMCS unikatowego kierunku studiów o nazwie "Logopedia z audiologią".

Program nauczania będzie realizowany przy udziale pracowników Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Część zajęć będzie prowadzona z zastosowaniem nowoczesnej metody kształcenia na odległość tzw. e-learningu.

Pomysł otworzenia kierunku zrodził się na ostatnim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (Lublin, 27-28 maja 2005) z inicjatywy prof. dr hab. Stanisława Grabiasa oraz prof. dr hab. Henryka Skarżyńskiego.

Do opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego złożono wniosek przygotowany wspólnie przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie o utworzenie kierunku w trybie trzyletnich studiów licencjackich, a następnie dwuletnich studiów magisterskich.

W pierwszym etapie, na poziomie studiów licencjackich, podjęte zostanie kształcenie logopedyczne w wymiarze 1800 godzin i kształcenie w zakresie audiologi w wymiarze 400 godzin. Kolejny etap kształcenia - studia magisterskie - przyniosą uprawnienia do pracy w placówkach klinicznych.

Absolwent studiów będzie w pełni przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu w placówkach oświatowych przedszkolach, masowych szkołach podstawowych i gimnazjach) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), domach pomocy społecznej. Zdobędzie praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwi mu pracę logopedy także w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem. Absolwent tych studiów otrzyma przygotowanie zawodowe spełniające europejskie standardy kształcenia logopedów, określone przez CPLOL (Komitet Stałych Związków Ortofonistów-Logopedów Unii Europejskiej).

Kandydaci z "nową maturą" są przyjmowani wg rankingu punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym. W postępowaniu kwalifikacyjnym są uwzględnione wyniki części pisemnej (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) egzaminu maturalnego z języka polskiego i biologii. Kandydaci ze "starą maturą" są przyjmowani wg rankingu punktów uzyskanych z przeliczenia ocen na świadectwie maturalnym z języka polskiego i biologii. Kandydatów z nową i starą maturą obowiązuje sprawdzian praktyczny dotyczący sprawności wymawianiowych.

Więcej informacji na stronach:
https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=HUL_LOG_S1
https://www.umcs.edu.pl/news.php?nid=1444

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved