Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Studia Podyplomowe z zakresu Surdologopedii

Organizator:
Wydział Humanistyczny - Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Adres: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
20-040 Lublin, ul. Sowińskiego 17
Tel./fax (0-81) 537-54-15
E-mail: zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:: dr hab. Marek Kurkowski, prof. nadzw. UMCS

Czas trwania: 2 semestry

Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Surdologopedii

Rodzaj studiów: dokształcające

Cel studiów: Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie surdologopedii.

Przeznaczone: Studia są przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej oraz terapię surdologopedyczną i seminarium dyplomowe. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów i obrona pracy końcowej.

Program studiów: Program obejmuje ogółem 295 godzin. W jego skład wchodzą następujące moduły: podstawy audiologiczne, podstawy surdopsychopedagogiczne, wiedza o języku, metody terapii surdologopedycznej, seminarium.


ZASADY REKRUTACJI: Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Surdologopedii jest złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza dokumentów).
Wymagany co najmniej roczny staż pracy w zawodzie logopedy. W przypadku wyczerpania limitu miejsc pierwszeństwo mają kandydaci z dłuższym stażem pracy w zawodzie logopedy.

Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą (jeżeli ukończone studia uprawniają do wykonywania zawodu logopedy w kraju ukończenia), kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
  • dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  • dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu;
  • kserokopia świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych.
Osoby ZAKWALIFIKOWANE na studia w decyzji o przyjęciu na studia otrzymają informacje na temat płatności za studia, w tym wpisowego.

Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów.
Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.


Nie będą rejestrowane niekompletne dokumenty!

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: od 16 marca br. do wyczerpania limitu miejsc, dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. Komplet dokumentów można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres Zakładu Logopedii.

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r.; zajęcia odbywają się w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Zajęcia odbywają się: w soboty, niedziele i poniedziałki oraz jeden tygodniowy zjazd.

W razie rezygnacji ze studiów prosimy o poinformowanie telefoniczne lub mailowe.

Podział na grupy nastąpi w czasie I zjazdu. Informacje dodatkowe możliwe do uzyskania w Zakładzie Logopedii, tel./fax [81] 537 54 15.

Opłata za semestr: 2100 zł.

Prosimy pamiętać aby za każdym razem przedłożyć pokwitowanie w sekretariacie*.
*pokwitowanie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego ul. Sowińskiego 17; 20-040 Lublin), drogą mailowa (zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl) lub przesłać faksem (81 537 54 15)

Numer konta bankowego: 35 1030 1999 2405 7670 0014 8201
Wszystkie informacje dotyczące Podyplomowych Studiów Surdologopedii będą zamieszczane na stronie internetowej: http://whc.ifps.org.pl/ w zakładce – działalność dydaktyczna, a dalej – studia podyplomowe – surdologopedia.

Informacji udziela: Jolanta Frąk
Adres: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS,
20-040 Lublin, ul. J. Sowińskiego 17.
Telefon/Faks: 081 537 54 15
E-mail: zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl


Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018:
28-29 października 2017 Lublin - plan zjazdu
18-20 listopada 2017 Warszawa - plan zjazdu
9-11 grudnia 2017 Warszawa - plan zjazdu
27-29 stycznia 2018 Warszawa - plan zjazdu
17-19 lutego 2018 Warszawa - plan zjazdu
17-19 marca 2018 Warszawa - plan zjazdu
21-23 kwietnia 2018 Warszawa - plan zjazdu
19-21 maja 2018 Warszawa - plan zjazdu
23-26 czerwca 2018 Lublin
27.06.2017 obrona prac dyplomowych Lublin

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved