Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Studia Podyplomowe z zakresu Surdologopedii

Organizator:
Wydział Filologiczny - Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMC w Lublinie przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Surdologopedii
Rodzaj studiów: dokształcające
Czas trwania studiów: 2 semestry.
Cel studiów: Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie surdologopedii.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów.
Wymagany co najmniej roczny staż pracy w zawodzie logopedy.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą (jeżeli ukończone studia uprawniają do wykonywania zawodu logopedy w kraju ukończenia), kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3) kserokopia świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc pierwszeństwo mają kandydaci z dłuższym stażem pracy w zawodzie logopedy.

Program studiów:
Program obejmuje ogółem 290 godzin (w tym 60 godzin praktyk). W jego skład wchodzą między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej oraz terapię surdologopedyczną i seminarium dyplomowe.

Zajęcia odbywają się w trybie HYBRYDOWYM.
Część teoretyczna (jeden zjazd w miesiącu sobota, niedziela) - zajęcia w trybie on-line. Zajęcia praktyczne (jeden zjazd w miesiącu - poniedziałek) - w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach oraz jeden tygodniowy zjazd w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie (czerwiec).

Opłata za studia:
- I semestr: 2750 zł
- II semestr: 2750 zł
- Całkowity koszt studiów: 5500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10%:
- I semestr: 2475 zł
- II semestr: 2475 zł
- Całkowity koszt studiów: 4950 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5%:
- I semestr: 2613 zł
- II semestr: 2612 zł
- Całkowity koszt studiów: 5225 zł
Nr konta do wpłat czesnego zostanie podany w późniejszym terminie.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Rejestracji w SOR dokonać można do 30 września 2023 r.
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 3 października 2023 r.

Dokumenty należy przesłać na adres:
Dziekanat Wydziału Filologicznego
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
pokój 026 (piętro -1)

Planowany termin uruchomienia studiów: Październik 2023 r.

Przeznaczenie:
Studia są przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej oraz terapię surdologopedyczną i seminarium dyplomowe. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów i obrona pracy końcowej.

Informacji udziela:
mgr Katarzyna Tomczyk
Dziekanat Wydziału Filologicznego UMCS w Lublinie
tel. 81 537 28 67

Kierownik studiów:
dr Katarzyna Sienkiewicz
e-mail: katarzyna.sienkiewicz@mail.umcs.pl

Adres:
Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS 20-040 Lublin,
ul. Sowińskiego 17
Tel./fax (0-81) 537-54-15
E-mail: zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl


elearning@ifps.org.pl

All rights reserved