Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe przy Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz SKN Sekcja Otolaryngologiczna przy Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Nagrody na konferencjach krajowych i zagranicznych


Zapraszamy na naszą stronę na Facebok!



2016-03-30
Zapraszamy na spotkanie

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentw Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zainteresowanych zgbianiem poj z zakresu otorynolaryngologii, na kolejne w tym roku akademickim spotkanie. W jego trakcie podsumujemy dotychczasow dziaalno naukow czonkw Koa oraz przedstawimy plan dziaania na najbliszych kilka miesicy. Osoby chcce wczy si w nasze prace bd miay okazj szczegowo zapozna si ze wszystkimi projektami i wydarzeniami, w ktre jestemy zaangaowani.

Mile widziani s studenci wszystkich kierunkw w Kole stawiamy na dziaalno interdyscyplinarn!

Termin: 31.03.2016 r. (czwartek) godz. 16:30
Miejsce: ul. Mokra 7, Kajetany pod Warszaw

Z przyjemnoci odpowiadamy na wszystkie pytania. Moecie kierowa je na adres mailowy SKN: skn.otorynolar@gmail.com oraz poprzez stron na Facebooku


2016-03-29
Konferencja: Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii

W dniach 03-05.03.2016 w Krynicy Zdroju odbya si konferencja pt. Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Patronem wydarzenia zosta Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otorynolaryngologii prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk Skaryski.

Ju od pierwszego dnia konferencji uczestnicy mogli wybiera w niezwykle bogatej ofercie wykadowo-warsztatowej. Rwnolegle z sesjami naukowymi dotyczcymi epidemiologii, rehabilitacji oraz implantw limakowych prowadzone byy warsztaty m.in. ze suchowych potencjaw wywoanych, kierowane przez prof. dr hab. med. in. Krzysztofa Kochanka oraz stosowania implantw limakowych w czciowej guchocie, prowadzone przez dr hab. Artura Lorensa. Istotny punkt konferencji stanowia Sesja studentw i modych naukowcw prowadzona przez dr hab. med. mgr zarz. Piotra Skaryskiego oraz prof. dr hab. med. Wiolett Pietruszewsk. Podczas sesji swoje prace zaprezentowali czonkowie Midzy-orodkowego Studenckiego Koa Naukowego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Suchu oraz Klinice Otolaryngologii i Rehabilitacji II Wydziau Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a take przedstawiciele I Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w odzi. Modzi naukowcy z Warszawy przedstawili prace dotyczce analizy czstoci wystpowania niedosuchu u pacjentw powyej 65 r. . chorujcych na cukrzyc typu 2, wyniki implantacji limakowej w grupie osb z zespoem Ushera, ocen dokuczliwoci szumu usznego za pomoc kwestionariusza Tinnitus Handicap Inventory wrd dorosych pacjentw oraz dane epidemiologiczne pochodzce z prowadzonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Suchu bada przesiewowych w rnych wojewdztwach Polski oraz krajach Afryki. Gocie z odzi zaprezentowali wyniki swoich bada nad przydatnoci endoskopii z zastosowaniem wskiej wizki obrazowania w ocenie zmian rozrostowych garda dolnego i krtani, wiadomoci ryzyka zakaenia wirusem HPV wrd studentw uczelni wyszych oraz roli wariantw transkrypcyjnych genu PTGS1 w rozwoju przewlekego zapalenia zatok z polipami nosa. Swoj obecnoci zaszczyci uczestnikw sam prof. dr hab. n. med. Henryk Skaryski, ktry po zakoczonych prezentacjach podzieli si cennymi uwagami oraz komentarzem dotyczcym kierunku oraz standardw prowadzenia bada naukowych w przyszoci. Najwikszym zainteresowaniem w cigu dnia cieszyy si wykady inauguracyjne prowadzone przez prof. dr hab. med. Pawa Strka, prof. dr hab. med. Wojciecha Golusiskiego oraz prof. dr hab. med. Henryka Skaryskiego. Szczeglne wraenie na osobach obecnych wywar film przygotowany z okazji rocznic wydarze przeomowych w historii polskiej medycyny: 25-lecia prac nad programem leczenia guchoty w Polsce oraz 20 lat od powoania Instytutu Fizjologii i Patologii Suchu. Uczestnicy byli pod wraeniem ogromnych zmian, jakie w tak krtkim czasie dokonay si w diagnostyce, leczeniu oraz rehabilitacji wad suchu wrd polskich pacjentw, takich jak stworzenie oraz rozsawienie na wiecie polskiej szkoy leczenia czciowej guchoty przez prof. Skaryskiego i jego zesp czy rozpoczcie przesiewowych bada suchu w Polsce, dajcych szans noworodkom i dzieciom w wieku szkolnym na wykorzystanie ich penego potencjau.

W czasie drugiego dnia konferencji odbyy si sesje naukowe dotyczce otolaryngologii dziecicej, onkologii, obrazowania biomedycznego, genetyki i biologii molekularnej, foniatrii, rynologii, a take praktycznych aspektw zwizanych z zawrotami gowy. Bardzo ciekawy punkt programu naukowego stanowia dyskusja prowadzona przez dr hab. n. med. Piotra Skaryskiego z udziaem wybitnych ekspertw, dotyczca stosowania implantw ucha rodkowego i implantw na przewodnictwo kostne. W czasie rozmowy przedstawiono dostpne obecnie na polskim rynku implanty, grupy pacjentw mogce odnosi najwiksze korzyci z ich posiadania, wyzwania stojce przed chirurgami oraz innymi specjalistami w procesie protezowania niedosuchu za pomoc omawianych urzdze oraz prognozy rozwoju tego obszaru medycyny w przyszoci. Zainteresowanie uczestnikw i oywion dyskusj wzbudziy wykady autorskie powicone korzystaniu z wytycznych w otolaryngologii, audiologii i foniatrii (prof. dr hab. med. Marek Rogowski), pierwotnych ukadowych zapaleniach naczy (dr med. Pawe Dobrzyski), wpywowi choroby refleksowej na rozwj zmian patologicznych krtani oraz chirurgii strzemiczka (prof. dr hab. n. med. Henryk Skaryski). W czasie przerw kawowych osoby zainteresowane mogy zapozna si z najnowszymi wynikami bada prezentowanymi podczas sesji plakatowej. Organizatorzy konferencji zadbali nie tylko o cz naukow, ale rwnie integracyjn konferencji, zapewniajc uczestnikom pod koniec intensywnego dnia wspania zabaw i odpoczynek w drewnianej chacie przy skocznej muzyce gralskiej kapeli.

W czasie ostatniego dnia 05.03.2016 r. odbya si sesja powicona szumom usznym oraz badaniom elektrofizjologicznym, a take szeroko pojtym problemom otolaryngologicznym. Na zakoczenie konferencji przeprowadzono prbny test dla lekarzy w trakcie specjalizacji oraz sesj trudnych przypadkw prowadzon przez egzaminatorw Pastwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii oraz Otolaryngologii Dziecicej, pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Henryka Skaryskiego.

Konferencja Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii zgromadzia lekarzy i specjalistw rnych dziedzin z caej Polski. Podczas licznych sesji naukowych uczestnicy mogli zapozna si z wynikami najnowszych bada prowadzonych w Polsce, eksperckimi przegldami literatury na temat istotnych, a nieuregulowanych jeszcze w naszym kraju kwestii medycznych oraz osigniciami polskich ekspertw na arenie wiatowej. W czasie warsztatw prowadzonych przez wybitnych specjalistw moliwe byo usystematyzowanie wiedzy na temat stosowanych metod diagnostyczno-leczniczych, jak rwnie zapoznanie si z wprowadzonymi od niedawna do uytku innowacyjnymi rozwizaniami. Organizatorzy zapewnili uczestnikom niezwykle bogat ofert edukacyjn, nie zapominajc jednoczenie o stworzeniu moliwoci do odpoczynku i integracji. Przy okazji omawiania najnowszych wytycznych nie zapomniano o wanych wydarzeniach z historii otolaryngologii, ze szczeglnym uwzgldnieniem zmian, ktre zaszy w czasie ostatnich 25 lat. Postp, ktry dokona si w tym czasie, moe by dum dla polskiej medycyny i suy za wzr do naladowania. Potwierdzeniem uznania dla polskiej szkoy otolaryngologii oraz niezwykego tempa rozwoju tej dziedziny medycyny bya zapowied dwch wiatowych kongresw dotyczcych otologii i audiologii, organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Suchu, ktre odbd si w roku 2019 oraz 2020, a take midzynarodowych konferencji i seminariw na temat suchowych potencjaw wywoanych, szumu usznego, otosklerozy i stapedektomii w latach 2017-2018.



2016-03-20
Midzy-orodkowe Naukowe Koo Studenckie na Facebook

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania i polubienia Naszej strony na Facebooku. Kady znajdzie tu co dla siebie: jzykowy poniedziaek, anatomiczny wtorek, genetyczna roda, naukowy czwartek oraz co nowego w otorynolaryngologii w pitki!


2015-11-01
Wybrano nowy Zarzd

Podczas pierwszego spotkania Midzy-orodkowego Studenckiego Koa Naukowego wybrano nowy Zarzd:

Opiekunem koa jest dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skaryski (p.skarzynski@ifps.org.pl)

Przewodniczca Koa przy wiatowym Centrum Suchu IFPS: Magda elazowska (m.zelazowska@csim.pl), doktorantka Wydziau Lingwistyki Stosowanej UW, rok II
Przewodniczcy SKN Sekcji Otolaryngologicznej przy Zakadzie Niewydolnoci Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM: Wojciech Pinkas, student WUM (skn.otorynolar@gmail.com)
Sekretarz SKN: Joanna Rajchel
Czonek Zarzdu: Karolina Biekowska.



Wyświetl starsze


elearning@ifps.org.pl

All rights reserved